Silverstund stöder verksamheternas egen personal med trevligt material och idéer för de dagliga hälsofrämjande aktiviteterna och inspirerar till dialog enskilt eller i grupp.

Välfärdsteknik för delaktighet och gemenskap på särskilda boenden och dagverksamheter

Silverstund erbjuder digitalt stöd för meningsfulla aktiviteter och samvaro i äldreomsorgen. I tjänsten presenteras dagligen varierande förslag till aktiviteter för en aktiv vardag på en lättanvänd websida. 

Alla i personalen kan utnyttja det färdiga, expertförberedda materialet och idéerna för att främja den socialt aktiva vardagen i verksamheten. Att stödja vårdpersonalens arbete är ett viktigt mål för oss. Vi tillför konkreta arbetsverktyg till gruppgemenskapen och uppmuntrar till att prioritera aktiviteter på ett sätt som skapar välmående, stärker de äldres identitet och ger belöning i vårdgivarens arbete. 

Forskningsbaserat och hälsofrämjande  

Internationell forskning visar att sociala aktiviteter resulterar i att de äldre upplever bättre hälsa, har lägre mortalitet och att sjukvårdskostnaderna sjunker. Aktiviteter som en del av den dagliga rutinen bidrar enligt forskningen till upprätthållandet av en god fysisk och mental hälsa samt en balanserad dygnsrytm. Den goda känslan som föds av att man får vara delaktig och bidra till ett socialt sammanhang påverkar livskvaliteten. Silverstund hjälper att förstärka välmåendet hos de äldre. 

Kombinerat kunnande, material och arbetssätt i en tjänst

Silverstund är ett sätt att arbeta gemensamt och upplevelsemässigt med respekt för individens behov. Metoden är baserad på kraften i mötet mellan människor, personcentrerat bemötande och meningsfulla minnen.

Silverstunds program bygger broar över generations- och kulturklyftor, ger perspektiv och bidrar med berättarbakgrund till den svenska kulturens traditioner och minnesvärda händelser. Metoden möjliggör rehabilitering och rekreation till nytta och nöje med små förberedelser.

Silverstund erbjuder färdiga och varierande programförslag för varje dag. Berättelser och filmer om bekanta fenomen, naturtema, platser och händelser i historien stimulerar känslominnet samt föder lusten att dela historier baserat på egna erfarenheter. 

Det är enkelt att använda Silverstund. Tjänsten fungerar på dator, surfplatta, smarttelefon och -TV. Det rika programbiblioteket uppdateras kontinuerligt i samarbete med användarna.

LEAN-tänk

Den digitala tjänsten syftar till att förbättra kundupplevelsen och kvaliteten, öka välmåendet samt styra resurserna rätt. Detta förverkligas genom att kunnandet, metoden och materialet via Silverstund förs in till äldreboendets vardagsrum. Personalen sparar både energi och tid eftersom planering, idéer och material inte behöver göras separat på varje plats.

Transparens ger trygghet

Med hjälp av data från Silverstund kan vårdenheten och uppdragsgivaren följa upp, säkerställa och rapportera att brukarna regelbundet deltar i meningsfulla och innehållsrika aktiviteter. Rapporterna från molntjänsten skapar trygghet hos de anhöriga och även i samhället i övrigt, genom att transparent visa aktiviteternas typ och frekvens. 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram